برچسب زده شده با: وکیل

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر یا مستاجر

آبان 23, 14020

در قرارداد اجاره، طرفین توافق می‌کنند که یکی از آنها مالکیت یک ملک را به طور موقت به طرف دیگر انتقال دهد و در مقابل، طرف دیگر برای استفاده از این ملک هر ماه یک مبلغ پرداخت می‌کند. اما در بعضی موارد، امکان فسخ قرارداد اجاره نیز وجود دارد. فسخ قرارداد اجاره به معنای پایان دادن به توافق اجاره و بازگشت مالکیت ملک به صاحب آن است. فسخ قرارداد اجاره توسط وکیل ملکی در ادامه بررسی خواهد […]

×